İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Bilecik Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hizmet Standartlarımız

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN

BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA 

SÜRESİ (EN GEÇ)               

1) Vatandaş Dilekçeleri (Bimer)

Dilekçe

15-30 GÜN
2) Nakil-Atanma Talepleri

Dilekçe ve Hizmet Belgesi,

Kişinin halen görev yaptığı kurumu ve görevini belgeleyen evraklar.

30-45 GÜN
3) Emekli ve görevden ayrılan ve kadro derecesi 1,2,3 olan personelin kendisi ile birinci derece yakınlarına pasaport alabilmesi ve temdit ettirmesi işlemleri

1- Dilekçe

2- Fotoğraf

1 GÜN
4) Temel Afet Bilinci ve Halk Eğitimi

Yazılı Başvuru

Başvuruyu takip

eden ay içerisinde planlama yapılması gerekmektedir.

5) Afetin meydana gelmesi, Afet etkisi belirleme çalışmalarının yapılması, Afet Etüt Raporu Düzenlenmesi

1- Afet haberinin yazılı veya sözlü olarak ulaşması ile Fen Kurulu (Afet Etüt Raporları Hazırlama Komisyonu)  mahalline sevk edilir.

2-Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen Afet Etüt Raporu ve Hasar Tespit Raporları AFAD Başkanlığa iletilir.

15 Gün 

6) Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik Olurlarının alınması
Afete Maruz Bölge Kararı Alınması

1- Genel Hayata Etkililik/Etkisizlik Oluru Afet Etkisi Belirleme çalışmaları ve Afet Etüt Raporu düzenlenmesi sonrasında gerekirse AFAD Başkanlığın görüşü dahilinde Valiliğimizce (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) alınmaktadır.

2- Afetin etkilediği alan (Afet Etüt Raporunda belirtilen alan) için, AFAD Başkanlığınca "Afete Maruz Bölge Kararı" alınması önerilir ve Bakanlar Kurulunca "Afete Maruz Bölge Kararı"  alındıktan sonra yer yapı ve ikamete yasaklanır.

30-60 Gün 

7) Kesin Hasar Tespit Çalışmaları
İtiraz Hasar Tespit Çalışmaları

1- Genel Hayata Etkililik Kararı alınan bölgelerde gerçekleştirilen hak sahipliği, yer seçimi, kira yardımı gibi işlemlere esas teşkil eden hazırlık çalışmalarıdır.

2- Binalar tek tek incelenerek hasar sınıflandırılmasına tabi tutulur.

3- Hazırlanan afetzede isim listeleri mahallinde 30 gün süre ile askıda kalır.
4- İtiraz süresi mahalli ilan tarihinden itibaren 30 gündür.

5- İlan askı tutanakları mahallinde askıya çıkarıldıktan itibaren 15 gün sonra AFAD Başkanlığa gönderilir.

6- Liste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
onayından sonra kesinleşir.

60 Gün 

8)

Afetzedelerin hak sahipliği işlemleri 

1- Başvuru yapan hak sahipleri kaymakamlıklarda kurulan hak sahipliği komisyonu tarafından tasdik edilir.

2- Hak sahipliği niteliği taşıyanların talep ve taahütnamelerini sağlamak üzere durum mahallinde ilan olunur. Talep taahhütname süresi mülki amirlerce tespit edilir.
Başvuru Süreci:
-Talep ve taahhütname formunu doldurup mahalle veya köy muhtarlarının onayından sonra vermesi,
-Kendisinin kimlik fotokopisi,
-Eşinin kimlik fotokopisi,
-Mülkiyet belgesi ile başvurulur.

3- Hak Sahibi olmayan kişilere durum komisyonca yapılan inceleme neticesinde hazırlanan tutanak doğrultusunda yazılı olarak tebliğ edilir. İtiraz süresi 15 gündür.

60 Gün

 

9) Hak sahiplerinin borçlandırma işlemleri

1-Kimlik kartı ve kefil olacak kişi ile ilgili bankaya gidilir.

2-Üç nüsha 20 yıl vadeli açık borçlandırma senedi imzalar.

60 Gün

 

10)

Hak sahipleri için yer seçimi işlemleri

1-Yer seçim komisyonu oluşturmak üzere kurum temsilcilerinin belirlenmesi için Yer seçim protokolünde bulunan kurumlarla yazışma yapılır.

Her kurum 1 asil 1 yedek üye bildirmektedir.

2- Gelen tüm isimlerden oluşturulan yer seçim komisyonu oluru Valilikten alınarak bir sureti Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığına gönderilir.

3-Yer seçimi yapılacak olan alana toplu gidilerek kurumlarca değerlendirme yapılır ve protokol imzalanır.

60 Gün

 

11)

Tabi afet nedeni ile gelir kaybına uğrayan Belediyeler ile İl Özel İdareleri işlemleri 

1- “TABİİ AFET NEDENİYLE GELİR KAYBI VE ALT YAPI HASARINA UĞRAYAN BELEDİYELERİN VE ÖZEL İDARELERİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ” doğrultusunda Afet Hasar Müracaat Formu (Ek1) ile En Geç 15 Gün içerisinde  Müdürlüğümüze başvurulur.

 

30-60 Gün

 

12)

Dilekçe Başvurusu

(Yangın raporları ile ilgili işlemlerde) 

1. Dilekçe ve varsa ekleri

30 gün 

13)

Araç Sefer Görev Emirleri

(İl İçi Nakiller İçin)

1- Dilekçe (Aracın yeni sahibince verilecek)

2- Araç Ruhsat Bilgileri

3- Araç Sahibine ait kimlik belgesi (ehliyet, pasaport vb.)

Gün içerisinde
14)

Araç Sefer Görev Emirleri

(İl Dışı Nakiller İçin)

1- Dilekçe (Aracın yeni sahibince verilecek)

2- Araç Ruhsat Bilgileri

3- Araç Sahibine ait kimlik belgesi (ehliyet, pasaport vb.)

1 ila 3 hafta arası

(Karşı ilden gelecek cevaba bağlıdır)

15)

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş Sivil Savunma Planlarının Onaylanması 

1. Daire ve Müesseseler Sivil Savunma İşleri Kılavuzuna göre hazırlanmış plan ve onay sayfası (2’şer adet)

15 Gün
16)

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş Savaş Hasarı Onarım Planlarının Onaylanması 

1-Savaş Hasarı Onarım Planlarının Hazırlanması,

2-Yönergesine uygun plan ve onay sayfası (A- Grubu olanlar 5 suret, B- Grubu olanlar 4 suret)

15 Gün
17)

Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluş Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyetler Formu 

1. İl Milli alarm Muhtırasına uygun hazırlanmış Alarm Tedbirleri ilanında yapılacak faaliyetler formu ve Onay Sayfası (2’şer suret)

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda belirtilen tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri :

Bilecik Valiliği 

İsim : Mehmet Hayri DEMİREL   İsim : Mustafa Kemal ÖZGÜN
Unvan : İl Afet ve Acil Durum Müdürü   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü   Adres : Bilecik Valiliği
Tel : 0228 212 74 71 - 72
  Tel : 0228 212 19 41
Fax : 0228 212 37 84   Fax : 0228 212 39 41
E-posta : mhayri.demirel@afad.gov.tr   E-posta : m.kemalozgun@icisleri.gov.tr